Hedef&Strateji


Eğitim Hedefleri ve Stratejisi


Genel Hedef:
Öğrencileri, dini bilgiyi orijinal kaynaklarından araştırabilen, yorumlayabilen, problemlere çözüm bulabilen, küresel ve toplumsal gelişmeleri takip eden, kendini sürekli geliştiren, bilimsel ve mesleki etiğe sahip, farklı inanç ve düşüncelere saygı duyan ve toplumu din konusunda aydınlatabilecek ilahiyatçılar olarak yetiştirmektir.

Özel Hedefler:
Öğrencileri/öğrencilere;

 1. Din hizmetlerini etkili ve verimli bir biçimde yürütebilecek şekilde mesleki donanıma sahip kılmak;
 2. Din hizmetleri için gerekli pedagojik ve andragojik formasyon kazandırmak;
 3. Genel kültür düzeylerini yükseltmek;
 4. Cami içi ve dışı din hizmetlerini etkili ve verimli bir biçimde yürütebilmesini sağlayacak donanıma sahip kılmak;
 5. Toplumsal etkinliğini güçlendirecek tutum ve beceriler kazandırmak;
 6. Din eğitimciliğine ilişkin meslek etiği kazandırmak;
 7. Bilimsel bir tutum ve zihniyet kazandırmak.

Hadef 1 : Mesleki donanıma sahip olma
Yeterlilikler:

 1. Dili (Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Batı Dili) kullanma becerisi kazandırmak;
 2. Yeterli alan bilgisine sahip kılmak;
 3. Mesleki uygulama becerisi kazandırmak.

Hedef 2 : Pedagojik ve andragojik formasyona sahip olmak
Yeterlilikler :

 1. Yöntem bilgisi kazandırmak;
 2. Meslek bilgisi kazandırmak;
 3. Hedef kitleyi tanıma becerisi kazandırmak.

Hedef 3 : Sosyalleşme
Yeterlilikler :

 1. İnsanlar arası iletişim becerilerini geliştirmek;
 2. Milli ve dini değerleri sahiplenme bilinci kazandırmak;
 3. Toplumsal örf ve adetleri tanımasını sağlamak.

Hedef 4 : Genel Kültür
Yeterlilikler :

 1. Sosyal ve kültürel alanda becerili kılmak;
 2. Küresel ve toplumsal gelişmeleri takip etmelerini sağlamak,
 3. Tarih bilincine sahip kılmak,
 4. Sosyo-kültürel ve sanatsal gelişmeleri takip etmelerini sağlamak;
 5. Kültürel mirasımıza ilişkin bilinç oluşturmak,
 6. Dünya klasiklerini tanımasını sağlamak.

Hedef 5 : Cami içi din hizmetleri
Yeterlilikler :

 1. Cami içi din hizmetlerini icra edebilme yeteneği kazandırmak;
 2. Dini ritüelleri sanatsal bir nitelikte icra edebilme yeteneğini geliştirmek;
 3. Meslek etiğine sahip kılmak;
 4. Cemaatle ilişkilerde başarılı olma yeteneği kazandırmak.

Hedef 6 : Cami dışı din hizmetleri
Yeterlilikler :

 1. Etkili iletişim becerilerine sahip olmalarını sağlamak;
 2. Dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek donanım ve beceriye sahip kılmak;
 3. Toplumsal hizmetleri yürütebilecek beceriye sahip olmalarını sağlamak;

Hedef 7 : Toplumsal gelişme ve refaha katkı
Yeterlilikler :

 1. Farklı yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmek;
 2. Kriz yönetimi becerisine sahip kılmak;
 3. Çevre bilinci kazandırmak.

Hedef 8 : Meslek etiği
Yeterlilikler :

 1. Mesleğine ilişkin yasal hak ve sorumluluklarını öğretmek;
 2. Mesleki aidiyet bilinci oluşturmak;
 3. İnanç ve davranış tutarlılığı kazandırmak;
 4. Sorumluluk bilincini geliştirmek

Hedef 9: Bilimsel zihniyet ve araştırma
Yeterlilikler:

 1. Bilimsel araştırma yöntem ve teknik bilgi kazandırmak;
 2. Alanıyla ilgili araştırmaları takip etme becerisi kazandırmak;
 3. Bilimsel bilgi üretme yeteneği kazandırmak.